Terug naar overzicht

Fiches 281.50

Via 'Lijsten, Fiches 281.50' is het mogelijk een fiche af te drukken. Van hieruit kan ook het bestand aangemaakt worden dat dient voor de elektronische aangifte via Belcotax-on-Web.

  • A. Toelichting ereloonfiches 281.50
  • B. Instellingen fiche 281.50
  • C. Ingave boeking
  • D. Afpuntingen
  • E. Aanmaken fiche 281.50
  • F. Elektronische aangifte

A. Toelichting ereloonfiches 281.50

Octopus is standaard voorzien voor het gebruik van erloonfiches type 281.50

Het werken met Fiche 281.50 in Octopus komt overeen met de manier waarop Octopus met kostenplaatsen omgaat.

Concreet komt het er dan ook op neer dat de gebruiker de mogelijkheid heeft om een boeking (aankoop/verkoop of financieel/divers) te koppelen aan de fiche 281.50.

B. Instellingen fiche 281.50

Teneinde de fiches te kunnen aanmaken en elektronisch verzenden zijn een aantal noodzakelijke instellingen nodig.

Dossier

Via 'Beheer, Dossiers' dienen de verplichte velden voor de elektronische aangiftes ingevuld te worden.

Deze gegevens worden gebruikt ter identificatie van de verzender van de fiche(s).

Door daar een nationaal nummer op te geven is het mogelijk om een extra persoon te definiëren die ook de toegang heeft tot de elektronische aangifte.

Relaties

Via 'Beheer, Relaties' dienen voor het correct opmaken van de fiches een aantal velden opgegeven te worden.

•Gaat het om een rechtspersoon, dan moet het ondernemingsnummer opgegeven worden in het veld BTW-nummer.

•Gaat het om een natuurlijk persoon, dan wordt het de BTW-plichtigheid ingesteld als 'Particulier België' of 'Onbekend'.
Het veld BTW-nummer wordt dan ingesteld als 'nationaal nummer'. Indien gekend ook in te vullen.
Indien het nationaal nummer niet gekend is, dan moeten de adres gegevens volledig zijn en moet naam/voornaam gedefinieerd zijn.

Bij het aanmaken van de elektronische fiche wordt de volleigheid van deze gegevens gecontroleerd!

Rekeningen

Via 'Beheer, Rekeningen' kunnen een aantal specifieke parameters ingesteld worden voor het gebruik van Fiche 281.50.

Voor een rekening kan er opgegeven worden of de koppeling met fiche281.50 niet toegelaten (geen ingave fiche) is, optioneel (vrije ingave fiche) is of verplicht (verplichte ingave fiche) is.

Daarnaast is het ook mogelijk om de standaard aard voor de fiche281.50 aan te geven.

Er wordt voor fiche 281.50 onderscheid gemaakt tussen 4 categorieën:

•Commissies, makelaarslonen, handelaarslonen,…

•Erelonen of vacatiegelden

•Voordelen van alle aard

•Kosten gedaan voor rekening van de verkrijger

Er kan ook aangeduid worden of dit betrekking heeft op een sporter of sportbegeleider.

Fiche2815001

1. Geef aan of gebruik fiche al dan niet verplicht is

2. Kies eventueel een standaard aard

3. Geef indien nodig aan of het een sporter of sportbegeleider betreft

De standaard aard zal bij het boeken op deze rekening door Octopus voorgesteld worden. De gebruiker kan de aard voor elke boeking nog wijzigen.

C. Ingave boeking

Indien bij de ingave van een boeking op een rekening geboekt wordt waarvoor de koppeling met de fiche vrij of verplicht is dan zal de gebruiker de aard van de fiche moeten opgeven.

Naast de aard van de koppeling moet ook de relatie waarop de fiche betrekking heeft geselecteerd worden.

Met behulp van de knop KP wordt het ingeven van de waarden mogelijk gemaakt.

Fiche2815002

D. Afpuntingen

Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de afpuntingen ingegeven zijn vooraleer de fiche aangemaakt wordt.

Bij het opmaken van de fiche wordt er immers onderscheid gemaakt tussen de gefactureerde bedragen en de betaalde bedragen van het kalenderjaar waar de fiche betrekking op heeft.

Indien een financiële boeking afgepunt is met een aankoopboeking die gekoppeld is aan fiche281.50, dan betekent dit dat het bedrag vermeld wordt als werkelijk betaald bedrag op de fiche die opgemaakt wordt voor het kalenderjaar waarin de financiële boeking valt.

Let op:

Aangezien een aankoop-/verkoopdocument in zijn geheel afgepunt wordt, is het niet mogelijk om exact te achterhalen of een boeking uit dit document dat gekoppeld werd met een fiche281.50 werkelijk betaald werd.

Voorbeeld:

Er wordt een factuur ingeboekt voor een bedrag van 600€. Deze factuur heeft ook betrekking op een ereloon van 250€.

Indien de factuur afgepunt wordt met een financiële verrichting van 350€ dan is het niet mogelijk om uit te maken of het afgepunte bedrag gebruikt werd om het gedeelte van het ereloon al dan niet te betalen.

Octopus zal in deze situatie ervan uitgaan dat het afgepunte bedrag betrekking heeft op het gedeelte gekoppeld aan fiche281.50.

In dit geval betekent dit dat het werkelijk betaald bedrag voor deze boeking 250€ is.

Indien er afgepunt wordt met een bedrag van 100€, dan is het werkelijk betaald bedrag 100€.

Wordt in het daarop volgend kalenderjaar de rest van de factuur afgepunt, nl. 500€, dan zal er in dat kalenderjaar opnieuw een fiche aangemaakt worden voor deze relatie met een werkelijk betaald bedrag van 150€.

E. Aanmaken fiche 281.50

Via 'Lijsten, Fiches 281.50' is het mogelijk een fiche af te drukken. Van hieruit kan ook het bestand aangemaakt worden dat dient voor de elektronische aangifte via Belcotax-on-Web

Fiche2815003

1. Stel indien nodig een minimum bedrag voor de selectie in. Dit is wettelijk bepaald

2. Selecteer het kalenderjaar waarvoor de fiches moeten aangemaakt worden.

3. Genereer de lijst

4. Druk indien nodig de lijst af

5. Maak het bestand aan voor de elektronische aangifte

Bij het aanmaken van het rapport wordt gecontroleerd of alle noodzakelijke gegevens aanwezig zijn. Is dit niet het geval dan wordt de gebruiker hiervan verwittigd en dient dit aangepast te worden.

Toelichting bedragen:

Totaal bedrag: het gefactureerde bedrag met betrekking tot fiche281.50 voor de relatie binnen de termijn van het gekozen kalenderjaar. Gebaseerd op de boekingen die ingegeven zijn voor het betreffende kalenderjaar.

Werkelijk betaald bedrag: het betaalde bedrag met betrekking tot fiche281.50 voor de relatie binnen de termijn van het gekozen kalenderjaar. Gebaseerd op de afpuntingen die gemaakt zijn met een financiële boeking binnen het gekozen kalenderjaar.

De bedragen die bij sportbeoefenaars/sportbegeleiders vermeld worden zijn de bedragen uit de gefactureerde bedragen (vermeld bij de 4 verschillende aarden) die aldus op sportbeoefenaars/begeleiders betrekking hebben (deze bedragen hebben dus geen invloed op het totaal bedrag of werkelijk betaald bedrag).

hmtoggle_plus1Fiche 281.50 - Gedetailleerd rapport

Bij het opvragen van een gedetailleerd rapport wordt per relatie een detail gegeven van elke boeking die gekoppeld werd aan fiche 28150.
Indien er geen bedragen vermeld worden bij Totaal bedrag (en de verschillende aard categorieën) maar wel bij werkelijk betaald bedrag dan duidt dit op het feit dat de boeking in een vorig kalenderjaar ingeboekt werd en in het geselecteerde kalenderjaar betaald werd.

Fiche2815005

1. Selecteer 'Details'

2. Genereer het rapport

3. Klik om de boeking te openen

F. Elektronische aangifte

Bij het aanmaken van het bestand voor elektronische aangifte, heeft de gebruiker nog de mogelijkheid om aan te duiden of het hier een nieuwe aangifte betreft of dat het een vervanging betreft van een reeds ingediende aangifte.

Elke vervanging zal moeten gemotiveerd worden aan de belastingsdienst.

Fiche2815004
Terug naar overzicht