Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle door Inaras NV aangeboden diensten. Door de software te installeren, aanvaardt de abonnee alle bepalingen van de huidige algemene voorwaarden.

1.2 Elektronische communicatie tussen Inaras NV en de abonnee heeft dezelfde bindende kracht als een geschrift en wordt door partijen aanvaard als bewijsmiddel.

1.3 Inaras NV biedt haar diensten mede aan onder de naam Octopus.

Artikel 2 – Gebruiksrecht - Verplichtingen van Inaras NV

2.1. Het is de abonnee niet toegestaan zijn of haar abonnement of andere uit de overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan derden ingebruik te geven. De abonnee is te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruik en beheer van zijn of haar abonnement en wachtwoord.

2.2. Inaras Inaras NV spant zich als een goed dienstverlener in zorg te dragen voor:

  • het verlenen van toegang tot het systeem aan de abonnee,
  • de beveiliging van de gegevens van de abonnee die worden opgeslagen.

2.3. Inaras NV kan geen onbelemmerde toegang tot de inaras.be website garanderen, noch dat te allen tijde gebruik gemaakt kan worden van de diensten van Inaras NV.

2.4. Inaras NV onthoudt zich van het inzien van gegevens behorende tot de abonnee, en stelt geen gegevens ter beschikking aan derden, tenzij Inaras NV hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

Artikel 3 - Verplichtingen van de abonnee

De abonnee zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht :

  • hij onthoudt zich ervan overige abonnees te hinderen en schade toe te brengen aan het Inaras.be-systeem;
  • het is de abonnee niet toegestaan het systeem en de schijfruimte te gebruiken voor handelingen en gedragingen die in strijd zijn met de wettelijke bepalingen, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden;

Inaras NV is gerechtigd zonder nadere aankondiging de aan de abonnee verstrekte toegang tot het systeem buiten gebruik te stellen, indien en zo lang de abonnee handelt in strijd met de bepalingen van artikel 3.1 lid 1. Bovendien is Inaras NV in dat geval gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, dit alles zonder dat een recht op schadevergoeding van de abonnee jegens Inaras NV ontstaat.

3.2 De abonnee geeft bij deze toestemming aan Inaras NV zijn of haar persoons- en bedrijfsgegevens op te nemen in de registratie van Inaras NV welke nodig is voor haar administratie en beheerstaken. Deze gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt tenzij Inaras NV hiertoe krachtens de wet of rechterlijke uitspraak verplicht is. De abonnee kan de op hem betrekking hebbende persoonsgegevens opvragen en eventueel laten verbeteren, indien hij hiertoe een gedagtekend en ondertekend schrijven richt aan Inaras NV.

Artikel 4 - Aansprakelijkheid

4.1 Inaras NV is niet aansprakelijk voor schade in de ruimste zin, tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of nalatigheid van Inaras NV. Met name is Inaras NV niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met of het gevolg is van onderbrekingen in of blokkeringen van toegang tot het systeem, handelingen van andere abonneesof internetgebruikers, wijzigingen in login-procedures en abonnementsgegevens.

Voor de diensten die Inaras NV haar abonnees aanbiedt is Inaras NV afhankelijk van diensten of netwerken van derde partijen. De abonnee sluit veelal twee, of meer, overeenkomsten. Eén met Inaras NV en één of meer, met een derde partij. Inaras NV is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door diensten of netwerken van derde partijen, waaronder begrepen storingen in de netwerken of infrastructuur van derde partijen.

4.2 De abonnee die handelt in strijd met zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden is aansprakelijk voor alle daaruit voor Inaras NV voortvloeiende schade.

4.3 De abonnee vrijwaart Inaras NV tegen alle aanspraken van derden terzake van schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik van de abonnee van het abonnement, het systeem of internet, dan wel door het niet nakomen van de abonnee van zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden.

Artikel 5 - Beheer van het systeem

5.1.Inaras NV is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken, voorzover dit noodzakelijk is voor het benodigde onderhoud of voor de door Inaras NV te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de abonnee jegens Inaras NV ontstaat.

5.2.Inaras NV is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de login-procedure en het abonnement zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de abonnee door Inaras NV ontstaat. Inaras NV zal in een dergelijk geval de abonnee zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de wijziginge

Artikel 6 - Duur en einde van het abonnement

6.1 De overeenkomst wordt steeds aangegaan voor de duur van 1 jaar, betaling vindt vooraf plaats. Het abonnement wordt steeds stilzwijgend met een jaar verlengd. Opzegging van de overeenkomst dient te geschieden uiterlijk 2 maanden voor de expiratiedatum. Dit kan zowel schriftelijk, per e-mail, per post als per fax.

6.2 Indien de abonnee niet, niet behoorlijk, of niet tijdig voldoet aan enige verbintenis tegenover Inaras NV, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de klant in staat is aan zijn of haar contractuele verplichtingen jegens Inaras NV te voldoen, is Inaras NV te allen tijde gerechtigd de overeenkomst in zijn geheel, of gedeeltelijk, te beëindigen, zulks zonder dat Inaras NV tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn, mits het respecteren van een opzegtermijn van 2 maanden.

Artikel 7 – Overschrijding boekingslijnen

De abonnee sluit een abonnement af volgens de grootte van zijn dossier, die bij schatting bepaald wordt door Inaras NV. Bij overschrijding van de boekingslijnen is Inaras NV gerechtigd deze bijkomend te factureren conform de prijzen en voorwaarden van het bovenliggend boekhoudingspakket.

Artikel 8 - Toepasselijk recht

8.1 Op elke overeenkomst tussen Inaras NV en de abonnee is het Belgisch recht van toepassing.

8.2 Alle geschillen waartoe dit contract en de huidige algemene voorwaarden aanleiding zou kunnen geven,vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken te Gent.

ndien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.

Artikel 9 – Betalingsvoorwaarden

9.1.Alle facturen van Inaras NV zijn behoudens andersluidende overeenkomst betaalbaar 30 dagen na factuurdatum. Er zal geen enkele korting voor contante betaling worden toegestaan.

9.2.Gebeurlijke opmerkingen en/of klachten betreffende de factuur dienen schriftelijk aan Inaras NV bij aangetekende brief te worden gemeld binnen de 7 kalenderdagen na ontvangst van de factuur.

9.3.Bij niet betaling binnen de betalingstermijn is de klant vanaf de daarop volgende dag , van rechtswege en zonder ingebrekestelling, gehouden tot betaling van een intrest gelijk aan de referentie-intrestvoet toegepast door de Europese Centrale Bank, vermeerderd met zeven procentpunten en afgerond tot het hogere halve procentpunt, dit conform artikel 5 van de Wet van 02.08.2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

9.4.Wanneer de klant niet betaalt binnen de genoemde betalingstermijn, heeft Inaras NV daarenboven, en onverminderd zijn recht op vergoeding van de gerechtskosten overeenkomstig de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek, recht op vergoeding van alle schade die voortspruit uit de niet-tijdige betaling, meer bepaald uit hoofde van buitengerechtelijke aanmaningskosten, administratieve opvolging, briefwisseling, opnemen kaskredieten en dergelijke, die conventioneel wordt begroot op 10% van het verschuldigd bedrag, met een minimum van 100.00 EUR.

9.5.Los daarvan heeft de Inaras NV recht op een redelijke schadeloosstelling voor alle relevante invorderingskosten waaronder de kosten en erelonen van advocaten, die zijn ontstaan door de betalingsachterstand, dit conform artikel 6 van de Wet van 02.08.2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, één en ander onverminderd de toekenning aan de Inaras NV van de sommen bepaald in de artikelen 1018, eerste lid, 6° en 1022 van het Gerechtelijk Wetboek.

Inaras nv - BE 0477.525.753